AVTALSBESTÄMMELSER FÖR SmartGolfa PRODUKTER

1. SmartGolfa GREENFEECHECKAR/SPELRÄTTER

Spelrätten är personlig och gäller från och med den tidpunkt SmartGolfa/Teevolution AB, 559019-7058, erhåller full betalning för av kunden vald produkt, samt för den period som produkten är giltig.

2. Prisändringar

Samtliga ingångna avtal är skyddade mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt eller annan tillkommande skatt, under den period som kundens produkt gäller. Därefter kan prishöjning ske för månadsavtal som löper vidare med ytterligare 12 månader efter den första avtalsperioden. Förskottsbetalda produkter kan inte prisändras i efterhand.

3. Avtalstid och uppsägningsregler

Förskottsbetalda SmartGolfa-produkter kan inte sägas upp eller överlåtas. Däremot kan de om den specifika produkten tillåter; överföras till annan person. Inom köplagens gränser kan köpet hävas.

4. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att avstängas från att kunna boka golfspel tills betalning sker.

5. Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm

SmartGolfa ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars tillhörigheter. SmartGolfa ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem p. g. a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå i samband med spel på våra samarbetsanläggningar/ anslutna banor.

6. Hälsotillstånd

Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna som användade av SmartGolfas produkter medger.

7. Trivselregler och Golfspelsföreskrifter

Det åligger medlemmarna att följa våra samarbetsanläggningars gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende metoder och användning av anläggningen som meddelas, skriftligen eller muntligen, av våra anslutna banors personal. Medlem förutsätts alltid vid besök på våra anslutna banor uppträda på ett sätt som inte stör andra golfare eller personal. Om medlem inte följer föreskrifter och regler förbehåller sig SmartGolfa rätten att stänga av kund från fortsatt spel. I sådana fall förbehåller sig SmartGolfa även rätten att fakturera medlem på resterande belopp av årsabonnemang för kunder med månadsbetalningsavtal.

8. Uteslutning av medlem

SmartGolfa har rätt att stänga av möjligheter till bokning under en viss tid eller att säga upp rätten till bokning med omedelbar verkan om SmartGolfakund bryter mot kundavtalet i nedanstående fall och inte efter begäran av SmartGolfa vidtar tillräcklig rättelse; – Bryter mot boknings- och avbokningsföreskrifter enligt fastslagna rutiner beskrivna på SmartGolfa.se. – Bryter mot anslutna banors angivna säkerhets- eller ordningsregler. – Bryter mot anvisningar givna av personalen på SmartGolfa eller SmartGolfas anslutna banor.

9. E-post och SMS

I och med det att kund lämnat sin e-postadress,sitt mobiltelefonnummer samt eventuellt vän/gästs mobilnummer och epost, godkänner han/hon att SmartGolfa skickar information till honom/henne via SMS och e-mail. SmartGolfa lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av SmartGolfa enligt GDPR/personuppgiftslagen. Kunden ger genom att fylla i denna uppgift sitt samtycke till sådan databehandling och att SmartGolfa får lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden till medlem. Läs mer om detta i vår integritetspolicy.

10. Medlemsbevis samt ändring av namn, telefon, kontonr m m.

I samband med att medlemskap tecknas och accepteras med SmartGolfa får kunden ett användarnamn och tillgång till tjänsten. Det nyskapade kontot används för att nyttja SmartGolfas tjänster. Om SmartGolfa-kund förlorar sitt ev. medlemsbevis anmäls det till SmartGolfas hemsida, som då utfärdar ett nytt medlemsbevis, alternativt skickar ut kod via sms till användaren igen. SmartGolfa-kund ska omgående via SmartGolfas hemsida uppge ändring av sitt namn, adress, telefonnummer, bank och kontonummer mm.

11. Bokning av starttider hos anslutna banor

Som startbevis för bokad starttid hos SmartGolfas anslutna banor måste medlemmen alltid kunna uppvisa den bokningsbekräftelse som medlemmen fått via SmartGolfa.se, SMS och/eller e-mail från SmartGolfa.

12. Banutbud

Det banutbud som gäller vid avtalets ingående kan komma att förändras under avtalstiden. Kund är inte berättigat till någon kompensation för den händelse att någon bana skulle komma utgå, detta förutsatt att förändringen inte har sin grund i avtalsbrott från SmartGolfas sida.

13. Ändring av allmänna villkor

SmartGolfa har rätt att ändra dessa allmänna villkor

KÖPVILLKOR SmartGolfa MEDLEMSSHOP

1. Ångerrätt

Vid köp via hemsidan gäller Distansavtalslagen. Medlem som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) skriftligen till huvudkontoret eller via e-post meddela SmartGolfa om att han/hon ångrat sitt köp. Under förutsättning att medlemskapet inte nyttjats på någon av SmartGolfas samarbetsanläggningar har medlem rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster.

2. Reklamationsrätt

Vid köp via SmartGolfas hemsida har medlem rätt att reklamera enligt vanliga konsumenträttsliga regler.

3. Leveransvillkor

Kunden åtar sig att ange korrekta kontaktuppgifter då denne genomför sitt köp på hemsidan och att därefter uppdatera uppgifterna så snart de ändras. Information och SmartGolfa medlemsbevis skickas till kunden via e-mail direkt efter godkänt köp och när SmartGolfa erhållit full betalning för medlemskapet. Då medlem erhållit sitt medlemskap kan denne boka in sig för golfspel via SmartGolfa.se. Om medlemsbeviset ej kommer fram inom avtalad tid ska medlem inom skälig tid kontakta SmartGolfa för felsökning av leveransen. Vi förbehåller oss för eventuella felbeskrivningar om produkternas innehåll i vår kommunikation via våra hemsidor, epost och andra kommunikationskanaler. Vid ett köp skall kunden alltid förhålla sig till den produktinformation som är angiven på våra webbplatser. Vid eventuella felaktigheter i denna produktinformation löser vi det från fall till fall. Endera via ett återköp eller via en annan lösning. Vilken lösning som erbjuds är helt upp till säljaren, SmartGolfa.

4. Betalning och säkerhet

Betalningen sker på SmartGolfas hemsida genom Klarna med köparens bankkort, VISA, Mastercard. Internetbank eller faktura. Pengarna dras direkt från kundens konto i samband att transaktionen godkännes. All data skickas krypterat. Kortnummer sparas inte i våra system och den senaste tekniken från både VISA och MasterCard används för verifiering. Vi följer de lagar som gäller för registrering och identifiering på Internet och systemets plattform bygger på samma teknik som används av banker och myndigheter.

5. Avtalstid

Avtal som tecknas via hemsidan har en bindningstid på den årliga golfsäsongen i Sverige, normalt 1 April – 31 Oktober samma år. Månadsavtal fortlöper därefter med ytterligare 12 månader om det inte sägs upp. Avtalet börjar gälla samma dag som köpet registrerats på hemsidan och betalningen kommit SmartGolfa tillhanda.

6. Giltighet av bestämmelserna

Medlemmen har på hemsidan godkänt att dessa bestämmelser ska gälla vid alla köp av SmartGolfas varor och tjänster via internet.

7. Kontakt

Kontaktuppgifter anges på det kvitto, som erhålls i samband med köpet.